Sáp nhập Hội Người mù tỉnh, Hội Đông y tỉnh vào Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Cập nhật ngày: 23/05/2023 05:25:03

ĐTO - Ngày 22/5, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ký Quyết định cho phép sáp nhập Hội Người mù tỉnh và Hội Đông y tỉnh vào Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày Quyết định có hiệu lực), Hội Người mù tỉnh và Hội Đông y tỉnh có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội Người mù tỉnh và Hội Đông y tỉnh theo Đề án số 01/ĐA-CTĐĐT ngày 11/1/2023 của Hội Người mù tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn