Triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong các tổ chức có sử dụng lao động

Cập nhật ngày: 28/05/2024 13:17:26

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240528011821dt2-5.mp3

 

ĐTO - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong các tổ chức có sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2024.


Các tổ chức có sử dụng lao động xây dựng, ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động về dân chủ và thực hành dân chủ, góp phần hạn chế các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Đồng thời phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kế hoạch đề ra 3 nhóm nội dung. Theo đó, các ngành chuyên môn thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung tại Chương IV Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022, Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản pháp luật về đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc liên quan đến người sử dụng lao động và người lao động. Các tổ chức có sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Chương IV Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức có sử dụng lao động trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các tổ chức có sử dụng lao động; lồng ghép với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các tổ chức có sử dụng lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; Công đoàn ngành; Công đoàn các Khu công nghiệp và Công đoàn cơ sở các tổ chức có sử dụng lao động. UBND huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện và chỉ đạo thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ trong các tổ chức có sử dụng lao động thuộc địa bàn quản lý; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ tại địa phương.

Các tổ chức có sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh xây dựng, ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định. Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở trong tổ chức có sử dụng lao động phải được thực hiện theo trình tự, đảm bảo quy trình lấy ý kiến theo đúng quy định. Đồng thời thông tin rộng rãi Quy chế dân chủ trong tổ chức có sử dụng lao động đến người lao động...

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn