Cấp ủy Lai Vung chỉ đạo chi bộ, đảng bộ đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Cập nhật ngày: 23/11/2020 04:16:55

Thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung đã ban hành công văn yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, các phòng, ban, ngành huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; các đơn vị sự nghiệp hành chính trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Theo đó, mỗi chi bộ, đảng bộ, kể cả chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đều có Báo Nhân Dân hàng ngày, Báo Đồng Tháp hàng kỳ và Tạp chí Cộng sản; mỗi cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến xã, đơn vị sự nghiệp đều có Báo Nhân Dân hàng ngày và Báo Đồng Tháp hàng kỳ; mỗi cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã đều có Báo Nhân Dân hàng ngày và Báo Đồng Tháp hàng kỳ. Ngoài các loại báo trên, khuyến khích các địa phương, đơn vị đặt mua thêm ấn phẩm của Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng  sản (Báo Nhân Dân cuối tuần, Nhân dân cuối tháng, ấn phẩm Thời nay, Hồ  sơ sự kiện,...).

Kinh phí mua báo Đảng từ nguồn đảng phí được trích giữ lại theo Quyết định số 342 của Bộ Chính trị và nguồn ngân sách Nhà nước cấp theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về chế độ chi hoạt động công tác Đảng. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

TẠ VĂN PHÙNG

Gửi bình luận của bạn