Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018 và các quy định áp dụng thực hiện

Cập nhật ngày: 19/11/2019 09:57:02

ĐTO - Ngày 28/10/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quyết định số 1469/QĐ-TTg ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018.


Báo cáo kết quả kiểm toán năng lượng tại doanh nghiệp của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong 1 năm quy đổi ra một ngàn tấn dầu tương đương (1.000 TOE) trở lên; các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở, cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong 1 năm quy đổi ra 500 tấn dầu tương đương (500 TOE) trở lên.

Theo đó, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018 trên toàn quốc là 2.605 cơ sở, trong đó có 2.111 cơ sở sản xuất công nghiệp, 11 cơ sở sản xuất nông nghiệp, 73 đơn vị vận tải, 410 công trình xây dựng. Đối với 13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, năm 2018 có 270 cơ sở, giảm 6 cơ sở so với năm 2017.

Riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018 là 33 cơ sở, tăng thêm 5 cơ sở so với năm 2017. Trong 33 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, có 32 cơ sở sản xuất công nghiệp và 1 công trình xây dựng. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tập trung vào các ngành: chế biến thủy sản (17 cơ sở), sản xuất thức ăn thủy sản và chăn nuôi (8 cơ sở), chế biến lương thực (6 cơ sở) và ngành công nghiệp khác (1 cơ sở).


Ngành chế biến thủy sản, một trong các lĩnh vực có các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm của tỉnh

Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn và tổ chức, quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đối với các cơ sở. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 1/2 hằng năm.

Quyết định cũng nêu rõ, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Thực hiện trách nhiệm theo quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, việc kiểm toán năng lượng ngày càng được doanh nghiệp (DN) quan tâm hơn. Cụ thể, đã có 71 DN thực hiện kiểm toán năng lượng, trong đó có nhiều DN thực hiện lần thứ 3. Thực hiện kiểm toán năng lượng ngoài việc giúp DN đáp ứng yêu cầu của pháp luật thì điều quan trọng nhất là giúp DN sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, giúp giảm chi phí sản xuất, giảm phát thải ô nhiễm ra môi trường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hình ảnh DN đối với cộng đồng và đối tác.


Cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp thực hiện kiểm toán năng lượng tại doanh nghiệp

Về việc thực hiện các quy định trong Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các DN có thể tự thực hiện (nếu đủ năng lực theo quy định) hoặc thuê tư vấn. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là đơn vị có đầy đủ chức năng và nhiệm vụ thực hiện các nội dung: tư vấn kiểm toán năng lượng, tư vấn xây dựng mô hình quản lý năng lượng, hỗ trợ xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...

Để góp phần hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các yêu cầu của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành một số chính sách khuyến khích như: hỗ trợ 50% nhưng không quá 60 triệu đồng/cơ sở chi phí xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn: ISO 22000, ISO 14000, ISO 50001, HACCP...; hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/cơ sở chi phí kiểm toán năng lượng (các nội dung này được thực hiện theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/2/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp).

Theo Điều 33 của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm: Xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm và 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chỉ định người quản lý năng lượng theo quy định tại điều 35 của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 3 năm 1 lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc; áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở.

Bùi Văn Minh

Gửi bình luận của bạn