Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng

Cập nhật ngày: 14/07/2019 06:21:12

ĐTO - Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh được ổn định. Tuy số lượt tiếp dân, tiếp nhận đơn KNTC trên toàn tỉnh có tăng so với cùng kỳ năm 2018 (tăng 79 lượt, chiếm hơn 2% và tăng 105 đơn, chiếm gần 35%) nhưng với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh trong việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về KNTC tại cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, nhất là các đơn khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình nên tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại toàn tỉnh đạt cao (hơn 94%) so với cùng kỳ năm 2018 (đạt hơn 88%).


Công tác tiếp và đối thoại công dân giải quyết khiếu nại tố cáo được lãnh đạo tỉnh quan tâm thực hiện

Bên cạnh đó, công tác phối hợp, thông tin của các cấp, các ngành trong chỉ đạo tham mưu giải quyết và việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định pháp luật về KNTC được thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị - trật tự xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế ở địa phương. Tuy nhiên, tình hình tập trung khiếu nại đông người vẫn còn diễn ra, chủ yếu là những vụ việc cũ đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đúng quy định pháp luật, nhưng người dân vẫn không thống nhất, tiếp tục khiếu nại đông người nhằm gây áp lực để được xem xét, giải quyết theo yêu cầu.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan hành chính đã tiếp công dân gần 2.900 lượt, với hơn 3.000 người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh (giảm 1 lượt, 7 người so với cùng kỳ năm 2018), trong đó có 12 đoàn đông người với 167 lượt. Về tiếp công dân định kỳ và đột xuất, Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ngành tiếp hơn 600 lượt với hơn 630 người (giảm 78 lượt so với cùng kỳ năm 2018). Tổng số đơn khiếu nại hơn 300, đã giải quyết hơn 280 đơn, đạt hơn 94% (tỷ lệ giải quyết cao hơn 6 tháng cùng kỳ 2018 là 5,74%). Tổng số tố cáo là 3 đơn, đã giải quyết 2 đơn, đạt hơn 66%.

Trong kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 30 quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai và đã tổ chức thực hiện 24 quyết định, đạt 80%. UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng tổ chức 1 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 8 đơn vị cấp sở, 9 đơn vị cấp huyện và 9 đơn vị cấp xã; tổ chức 3 lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, có 432 cán bộ, công chức tham gia tập huấn.

Đạt được kết quả trên, chủ yếu lãnh đạo các địa phương đã nhận thức, xác định tầm quan trọng của việc giải quyết KNTC, trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng trình tự, quy định pháp luật. Việc tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng các cấp, các ngành được thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC được Thủ trưởng các cấp, các ngành quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, các chế độ chính sách đối với công chức làm nhiệm vụ công tác tiếp dân, giải quyết KNTC được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh đó, một số địa phương đã chủ động kiểm tra, rà soát, mạnh dạn kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp, chủ trương, chính sách phù hợp tình hình thực tiễn tại đơn vị nhằm giải quyết dứt điểm tại cơ sở hoặc báo cáo xin ý cấp trên trước khi ban hành quyết định giải quyết, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác giải quyết KNTC còn gặp một số khó khăn như các vụ việc cũ, kéo dài đã được các cấp, các ngành xem xét giải quyết có lý, có tình, đã vận dụng nhiều chính sách hỗ trợ phù hợp theo tình hình thực tế địa phương giúp người dân ổn định cuộc sống, UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân vẫn khiếu nại kéo dài, đòi giải quyết theo yêu cầu.

Để công tác giải quyết KNTC tiếp tục được thực hiện tốt trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về KNTC; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp liên quan công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đồng thời phải chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các KNTC; xử lý nghiêm cán bộ có sai phạm; công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, văn bản pháp luật liên quan đến tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp, các ngành trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn