Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Cập nhật ngày: 05/04/2021 12:01:17

ĐTO - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PB,GDPL) có vai trò quan trọng trong việc xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, có ý thức chấp hành pháp luật, làm chủ vận mệnh Tổ quốc, nhất là trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xác định điều này, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về PB,GDPL, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Kết luận số 25-KL/TU ngày 19/10/2016 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1245-CV/TU ngày 19/8/2020 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PB,GDPL giai đoạn 2017 -2021; Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 18/10/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PB,GDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản ngày càng đi vào nề nếp, có chiều sâu và gặt hái được các kết quả đáng ghi nhận.

Nội dung tuyên truyền, PB,GDPL phong phú; đặc biệt là tuyên truyền, PB,GDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung tuyên truyền các quy định về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quyền và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức; các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

Hình thức tuyên truyền được đổi mới, đa dạng thông qua Chương trình tư vấn pháp luật, chuyên mục PB,GDPL trên sóng truyền hình; qua công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tuyên truyền trực tiếp qua các buổi sinh hoạt chi tổ hội, các hội thi trực tiếp như: hội thi Hòa giải viên giỏi, hội thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật”, bản tin điện tử, bản tin Tư pháp, trang zalo, Facebook, họp báo, báo chí, tư vấn, hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu, công tác điều tra, truy tố, xét xử, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật, sinh hoạt văn hóa- văn nghệ... Sở Tư pháp cũng đã phối hợp với thực hiện tốt Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, Sở Tư pháp và Báo Đồng Tháp còn phối hợp thực hiện chuyên trang định kỳ để tuyên truyền, PB,GDPL đến người dân.

Từ sự quan tâm phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp và vận dụng linh hoạt những hình thức thiết thực, hiệu quả đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, phong trào tìm hiểu pháp luật, thực hiện đúng pháp luật được lan tỏa trong nhà trường, cơ quan, các tổ chức hội, đoàn thể và Nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại và giảm tình hình vi phạm pháp luật tại địa phương.

Theo bà Lê Thị Hồng Phượng,  Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PB,GDPL tỉnh Đồng Tháp thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và Nhân dân trong công tác PB,GDPL. Thực hiện đầy đủ các thể chế, chính sách về PB,GDPL hiện hành. Đổi mới tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về PB,GDPL. Triển khai công tác PB,GDPL toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đổi mới, đa dạng, cách thức PB,GDPL, đảm bảo phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, tập trung vào những giải pháp cụ thể đó là: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin qua việc xây dựng chuyên trang PB,GDPL trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để phục vụ cho công tác tra cứu, tìm hiểu pháp luật của tổ chức và nhân dân. Thực hiện Chuyên mục Câu chuyện truyền thanh trên Đài phát thanh Đồng Tháp nhằm chuyển tải sinh động nội dung pháp luật đến với người dân. Thực hiện công tác PB,GDPL, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý qua hoạt động tiếp công dân. Thực hiện công tác PB,GDPL cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền trực tiếp cho đối tượng đặc thù như Nhân dân vùng biên giới, người đang chấp hành hình phạt tù, người sắp ra tù tái hòa nhập cộng đồng để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trở thành công dân có ích cho xã hội...

Trần Bá Thảo

Gửi bình luận của bạn