Quy định mới về thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

Cập nhật ngày: 15/04/2019 16:19:16

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã thông qua nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để xây dựng kết cấu hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2019.

Theo Quy chế này, các loại công trình huy động nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa tại xã, phường, thị trấn bao gồm: đường giao thông; điện và chiếu sáng; văn hóa, giáo dục, thể thao; đê bao, thủy lợi nội đồng; nước sinh hoạt, tiêu, thoát nước; công trình công ích khác.

Hình thức huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân có thể bằng tiền, hiện vật (bao gồm cả đất, tài sản gắn liền với đất và cây trồng...) hoặc ngày công lao động. Đối với các khoản đóng góp bằng hiện vật (bao gồm cả đất, vật kiến trúc, công trình xây dựng, cây trồng, vật nuôi...) hoặc ngày công lao động, UBND cấp xã căn cứ quy định hiện hành, giá trị ngày công thực tế tại địa phương để xác định giá trị đóng góp cho phù hợp và hạch toán theo dõi.

Sau khi hoàn thành xong công tác khảo sát thực tế nơi dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa công trình, UBND cấp xã tổ chức họp nhân dân theo từng khóm (ấp), tổ hoặc liên khóm (ấp), liên tổ nơi có công trình xây dựng đi qua để bàn bạc thống nhất một số nội dung cơ bản như: quy mô, khối lượng công trình; giải pháp về kỹ thuật (kết cấu, vật tư chủ yếu); tiến độ thi công công trình... Trường hợp không tổ chức họp nhân dân tập trung được thì phát phiếu lấy ý kiến. Phiếu lấy ý kiến được phát đến tất cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cần phải lấy ý kiến và đảm bảo có đầy đủ các nội dung như triển khai họp nhân dân tập trung.

 Phải có từ 90% trở lên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nơi dự kiến xây dựng công trình thống nhất thì tổ chức huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân. Điều kiện để triển khai công trình là hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật; đã thu trên 80% số tiền mặt phải huy động của nhân dân để xây dựng công trình (trong trường hợp có huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân bằng tiền); hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Quy chế cũng quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư và mức hỗ trợ đầu tư của ngân sách nhà nước cho công trình; quản lý, điều hành, giám sát và thi công công trình...

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn