Điều tra xã hội học tiến hành xác định Chỉ số CCHC năm 2012

Cập nhật ngày: 31/05/2013 17:03:57

Ngày 21/5/2013, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2012 (PAR Index) sẽ được công bố vào cuối tháng 6/2013.

Để tiến hành xác định Chỉ số CCHC năm 2012 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện, phương pháp xác định Chỉ số CCHC gồm tự đánh giá, chấm điểm của các tỉnh và phần điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ tại các tỉnh theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần đã xác định trong Chỉ số CCHC.

Phương án điều tra được xác định là phương pháp điều tra gián tiếp, các đối tượng được khảo sát trả lời vào bảng hỏi và điền thông tin vào phiếu điều tra. Đối tượng của các mẫu điều tra đối với cấp tỉnh là: đại biểu Hội đồng nhân dân (30 đại biểu/1 tỉnh); lãnh đạo cấp sở (3 người/1 sở); lãnh đạo cấp huyện (3 người/1 huyện, mỗi tỉnh chọn 3 huyện); người dân (30 người/1 xã); doanh nghiệp (100 doanh nghiệp). Mỗi tỉnh lựa chọn 3 đơn vị hành chính cấp huyện, mỗi huyện chọn 3 đơn vị hành chính cấp xã có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thuộc loại tốt, trung bình, kém, tại mỗi đơn vị hành chính cấp xã chọn ngẫu nhiên 30 người dân để điều tra xã hội học.

Công tác điều tra tại các tỉnh sẽ được tiến hành và gửi kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 10/6 để tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ việc xác định Chỉ số CCHC của các tỉnh trên cả nước.

MT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn