Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 04/02/2023 06:34:16

ĐTO - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu Kế hoạch là kịp thời phát hiện những quy định hành chính có nội dung không cần thiết, các TTHC không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định TTHC để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, TTHC nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; còn tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp các thành phần hồ sơ ngoài quy định khi thực hiện TTHC; các TTHC chưa được quy định (nhất là các loại TTHC theo hình thức xác nhận); yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế để đề xuất phương án đơn giản hóa phù hợp.

Các cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá TTHC hoặc nhóm TTHC, quy định hành chính có liên quan, tiến hành rà soát theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ của kế hoạch; tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC và dự thảo quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC, gửi Văn phòng UBND tỉnh xem xét, đánh giá chất lượng.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra các sở, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện rà soát các quy định, TTHC có liên quan. Đồng thời tổ chức họp tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, địa phương trong các lĩnh vực, ngành rà soát, đánh giá để thống nhất hoàn thiện phương án đơn giản hóa TTHC đã rà soát; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định...

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu phát hiện quy định, TTHC nào đang thực hiện có mâu thuẫn, chồng chéo, có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thì xem xét, bổ sung Kế hoạch rà soát của đơn vị, địa phương.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn