Xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2013

Cập nhật ngày: 28/03/2014 05:57:45

Ngày 25/3/2014, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2012 và triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2013 các bộ, các tỉnh. Năm 2014 là năm thứ 2 Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ công bố Chỉ số CCHC các bộ, các tỉnh, thành phố trên cả nước dựa trên các lĩnh vực tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các bộ, các tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV 03/12/2012.

Việc xác định Chỉ số CCHC được tiến hành thông qua tự đánh giá chấm điểm của các bộ, các tỉnh dựa trên các tiêu chí đã ban hành, điểm tự đánh giá kết hợp với điểm điều tra xã hội học để có điểm tổng cuối cùng xác định Chỉ số CCHC. Đối với cấp bộ, đối tượng điều tra là Đại biểu quốc hội chuyên trách; lãnh đạo vụ/cục/tổng cục; lãnh đạo cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng số mẫu điều tra là 5029. Cấp tỉnh, đối tượng điều tra xã hội học là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo cấp sở; lãnh đạo cấp huyện (3 huyện); người dân (các tỉnh chọn đơn vị cấp huyện, mỗi huyện chọn 3 đơn vị cấp xã có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thuộc loại tốt, trung bình, kém, tại mỗi đơn vị hành chính cấp xã chọn ngẫu nhiên 30 người dân để điều tra xã hội học); 100 doanh nghiệp (mỗi tỉnh chọn 10 doanh nghiệp nhà nước, 10 doanh nghiệp FDI, số còn lại là doanh nghiệp ngoài quốc doanh), tổng số mẫu điều tra 63 tỉnh, thành phố là 28.707.

Trên cơ sở xác định đối tượng điều tra xã hội học và số lượng mẫu, Sở Nội vụ tỉnh sẽ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để công tác điều tra được tiến hành vào tháng 4/2014 nhanh chóng, thuận lợi, để Bộ Nội vụ kịp thời tham mưu Chính phủ công bố Chỉ số CCHC năm 2013 vào tháng 6/2014.

Minh Thùy

Gửi bình luận của bạn