Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước

Cập nhật ngày: 17/03/2014 05:10:46

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Theo quyết định trên, các cơ quan phải xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng gồm bộ, cơ quan ngang bộ; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; UBND cấp tỉnh, cấp huyện; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Chính phủ khuyến khích xây dựng và áp dụng tại các cơ quan như cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài; Ngân hàng Chính sách Xã hội; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; UBND cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phải theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và có trình tự thực hiện gồm 4 bước: Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng; Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008; duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

Quyết định quy định cụ thể nhiệm vụ tổ chức thực hiện của bộ, ngành, UBND cấp tỉnh. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã phê duyệt; chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/5/2014; thay thế các Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009.

T.T

Gửi bình luận của bạn