Năm 2014, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính và tạo bước đột phá

Cập nhật ngày: 24/01/2014 05:04:06

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC), kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2014. Các kế hoạch đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ, các công việc cụ thể cần làm trong năm 2014. Trong đó, các ngành, các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ cũng như những nhiệm vụ thuộc ngành quản lý.

Tỉnh sẽ tập trung thực hiện xây dựng chính quyền gần dân, sâu sát với dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CB, CCVC... Trong đó, tập trung công tác khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; công tác tuyên truyền CCHC tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng nhằm tạo sự hiểu biết sâu rộng của các tầng lớp nhân dân về CCHC.

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, triển khai mô hình một cửa điện tử đến 6 huyện, thị xã và 18 sở, ngành còn lại của tỉnh; xây dựng và triển khai Đề án thí điểm đánh giá công chức bằng phần mềm tin học nhằm đổi mới công tác đánh giá, nhận xét đối với CB, CC đảm bảo trung thực, khách quan và đúng với thành tích, kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của từng CB, CC.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; xác định cơ cấu CB, CC, xây dựng vị trí việc làm theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của CB, CCVC, kể cả CB, CC lãnh đạo, quản lý để làm cơ sở xác định biên chế, tuyển dụng và quy hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng CB, CC.

Ngoài ra, tỉnh còn tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể CCHC đã đề ra. UBND tỉnh đã giao cho Giám đốc sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch; đề xuất UBND tỉnh về các biện pháp cần thiết bảo đảm kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan tham mưu UBND tỉnh đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

M.T

Gửi bình luận của bạn