Triển khai áp dụng phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ

Cập nhật ngày: 27/12/2013 06:20:42

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan vừa có văn bản chỉ đạo triển khai áp dụng phần mềm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, để việc triển khai phần mềm đạt kết quả và thống nhất thực hiện từ ngày 2/1/2014, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể, triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)thuộc quyền thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 1298/QĐ-UBND-HC ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế sử dụng phần mềm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

Đồng thời, chỉ đạo và giao trách nhiệm cụ thể cho từng CBCCVC có liên quan trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ như tiếp nhận và quản lý tài khoản truy cập vào phần mềm của mỗi cơ quan để đăng nhập và sử dụng phần mềm đúng mục đích, yêu cầu, đảm bảo an toàn của hệ thống; truy cập phần mềm hàng ngày để tiếp nhận và báo cáo kịp thời đến lãnh đạo cơ quan các nhiệm vụ, công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao; thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao đúng thời hạn quy định và báo cáo kết quả qua phần mềm để theo dõi.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố sử dụng phần mềm tin học; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao, định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo đến các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo này.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn