Nâng cao năng lực công chức xã, phường, thị trấn

Cập nhật ngày: 27/11/2013 03:28:32

Để khắc phục hạn chế và giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ công chức cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện định kỳ hàng năm, tổ chức kiểm tra, sát hạch trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức cấp xã thuộc quyền quản lý với nội dung câu hỏi tập trung vào những công việc chuyên môn, nghiệp vụ mà công chức thường xuyên thực hiện theo hình thức phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.

Qua kết quả kiểm tra sát hạch, trường hợp sau 1 năm nếu công chức được đánh giá cuối năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên nhưng kết quả kiểm tra, sát hạch đạt dưới mức trung bình thì động viên công chức tự nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ. Nếu sau 2 năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng kết quả sát hạch cả 2 năm đều đạt dưới mức trung bình thì UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra lại năng lực thực tế của công chức theo quy định của pháp luật. Trường hợp có sai sót lớn thì xem xét lại việc đánh giá công chức của UBND cấp xã để rút kinh nghiệm, đồng thời nhắc nhở, phê bình và cử công chức tham gia bồi dưỡng các lớp ngắn hạn.

Trường hợp sau 2 năm, công chức được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và kết quả kiểm tra, sát hạch cả 2 năm đều đạt dưới trung bình thì xem xét, bố trí công tác khác cho phù hợp.

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện và kịp thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức cấp xã bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Minh Thùy

Gửi bình luận của bạn