Thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật ngày: 30/10/2013 03:15:13

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai thực hiện việc bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm đối với công chức và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc hàng năm theo quy định, UBND tỉnh đã chỉ đạo về việc thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với CBCCVC.

Theo đó, Sở Nội vụ làm đầu mối về công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với CBCCVC. Cụ thể, hàng năm, tổng hợp nhu cầu mở các lớp bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị đăng ký; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CBCCVC và đề xuất kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thẩm định kế hoạch đề nghị mở các lớp bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị và phê duyệt việc mở lớp khi có phát sinh so với kế hoạch của UBND tỉnh (chỉ phê duyệt các lớp bồi dưỡng trong trường hợp thật sự cần thiết phát sinh ngoài kế hoạch trên cơ sở thực hiện theo chủ trương, quy định mới của Trung ương, Tỉnh ủy hoặc UBND tỉnh). Đồng thời thực hiện quản lý kinh phí và thẩm định, cấp kinh phí mở các lớp bồi dưỡng cho các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ.

Hàng năm, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với CBCCVC của năm sau gửi Sở Nội vụ chậm nhất ngày 30/6 (theo hướng dẫn của Sở Nội vụ). Đối với các lớp bồi dưỡng đột xuất theo chủ trương, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy hoặc UBND tỉnh thì các cơ quan, đơn vị có văn bản đề nghị và kèm theo dự toán kinh phí mở lớp gửi Sở Nội vụ. Cử CBCCVC tham dự các lớp bồi dưỡng do các cơ quan, đơn vị tổ chức; cập nhật theo dõi công chức đã tham gia các lớp bồi dưỡng và báo cáo về Sở Nội vụ theo quy định.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn