Thống nhất công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 30/10/2013 03:14:32

Thời gian qua, việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện theo Nghị định số 63/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm soát TTHC, còn việc công bố hệ thống các TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã dẫn đến tồn tại song song hai quyết định của tỉnh, tạo nên sự chồng chéo, trùng lắp và gây khó khăn trong việc thực hiện các TTHC của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm giúp việc công bố TTHC của tỉnh vừa đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, vừa thuận tiện trong việc tra cứu, áp dụng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, hệ thống, cập nhật thường xuyên các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý (kể cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã) và thống nhất tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng nội dung công bố phải đảm bảo thể hiện các TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện và chịu trách nhiệm làm đầu mối thẩm định các TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh.

M.T

Gửi bình luận của bạn