Sửa đổi, bổ sung 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, trợ giúp pháp lý

Cập nhật ngày: 23/09/2013 06:56:50

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2258/QĐ-BTP về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định này, có 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, trợ giúp pháp lý được sửa đổi, bổ sung, bao gồm 4 thủ tục hành chính cấp Trung ương; 10 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 6 thủ tục hành chính cấp xã. Trong đó, có các thủ tục hành chính quan trọng như cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam; đăng ký kết hôn trong nước; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới; đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài...

Quyết định cũng quy định nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và các mẫu biểu kèm theo. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2013.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn