Nâng cao năng lực công chức tiếp nhận và trả kết quả

Cập nhật ngày: 13/09/2013 03:57:56

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Kế hoạch nhằm mục đích kiện toàn và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng giao tiếp, ứng xử của đội ngũ công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; qua đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đáp ứng yêu cầu và đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, công dân trong giao dịch với các cơ quan thẩm quyền.

Căn cứ Kế hoạch, trước tháng 10/2013, UBND cấp huyện, cấp xã phải rà soát lại đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để có hướng sắp xếp hợp lý, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ, độ tuổi nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với những công chức từ 40 tuổi trở lên (đối với cấp huyện), từ 35 tuổi trở lên (đối với cấp xã) hoặc công chức có tiêu chuẩn không đảm bảo, trình độ chuyên môn thấp, không đáp ứng yêu cầu công việc phải tiến hành sắp xếp, điều động, bố trí nhiệm vụ khác phù hợp hoặc xem xét cho hưởng chế độ thôi việc theo quy định.

Sở Nội vụ sẽ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng để bổ sung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Nội dung tập huấn bao gồm: kiến thức chung về cải cách hành chính, kỹ năng tiếp nhận và trả kết quả trên các lĩnh vực; kỹ năng giao tiếp, ứng xử với tổ chức, công dân.

Trần Văn Tấn

Gửi bình luận của bạn