Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015

Cập nhật ngày: 28/08/2013 06:32:23

Nhằm trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết về cải cách hành chính (CCHC), tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức chuyên trách CCHC đáp ứng yêu cầu tham mưu, hướng dẫn triển khai, theo dõi công tác CCHC của Chính phủ, Chương trình bồi dưỡng được thiết kế theo phương pháp logic từ giới thiệu các kiến thức chung đến các kiến thức chuyên ngành.

Các chuyên đề được thiết kế một cách khoa học, hợp lý và logic, đi từ giới thiệu phần kiến thức tổng quan, lý luận, đến hướng dẫn cụ thể phần kỹ năng.

Chương trình bồi dưỡng gồm 7 chuyên đề được chia thành 2 phần chính, gồm phần kiến thức về CCHC nhà nước 2 chuyên đề và 1 báo cáo thực tế, phần hai là kỹ năng nghiệp vụ 5 chuyên đề gồm: lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC; theo dõi, đánh giá thực hiện công tác CCHC; xây dựng báo cáo thực hiện công tác CCHC định kỳ và đột xuất; nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về CCHC; nghiệp vụ khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

M.T

Gửi bình luận của bạn