Kiểm tra công tác cải cách hành chính quý III

Cập nhật ngày: 15/08/2013 09:31:33

Trong 2 ngày 13 và 14/8/2013, Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành tỉnh tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) các sở: Giáo dục & Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư và sở Lao động, Thương binh & Xã hội.


Kiểm tra bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
tại Sở Lao động,Thương binh và Xã hội

Nội dung kiểm tra tập trung vào  nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch CCHC năm 2013; công tác hệ thống, cập nhật các quy định mới của pháp luật về thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; thực hiện cơ chế một cửa; kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh; công tác thông tin tuyên truyền; hiện đại hóa hành chính.

Qua đợt kiểm tra, đoàn đánh giá cao các sở đã xây dựng được kế hoạch CCHC tại cơ quan, đã chuyển đổi sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; thực hiện cơ chế một cửa một số lĩnh vực; công tác văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp; có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện tự chủ đúng theo quy định. Tuy nhiên, còn một số cơ quan chưa ban hành quy chế làm việc, một số lĩnh vực chưa đưa vào thực hiện cơ chế một cửa; sự phối hợp giữa văn phòng và các phòng chuyên môn chưa đồng bộ; công tác bổ nhiệm cần chú ý đến các tiêu chuẩn theo quy định, việc cập nhật và ghi thành phần trong hồ sơ cán bộ chưa đầy đủ; cần công khai minh bạch danh sách hộ nghèo, bảng lương và chi tiêu nội bộ. Đặc biệt là cần nâng cao chất lượng các dịch vụ công góp phần cải thiện chỉ số PAPI của tỉnh.

TP

Gửi bình luận của bạn