Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020

Cập nhật ngày: 31/07/2013 03:28:38

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND-HC ngày 22/7/2013 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch CCHC tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2020.

Theo đó, Sở Nội vụ được bổ sung nhiệm vụ “Triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ” và Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ: cải cách thủ tục hành chính, triển khai và hướng dẫn thực hiện phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Các nhiệm vụ này trước đây thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Việc sửa đổi, bổ sung này nhằm phù hợp với các nhiệm vụ được giao căn cứ theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 ban hành Chương trình tổng thế CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Trần Văn Tấn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn