Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính của tỉnh

Cập nhật ngày: 26/06/2013 03:56:16

Trong 6 tháng đầu năm, lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành, các cấp đã quan tâm chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh công tác CCHC trên tất cả các nội dung theo kế hoạch đề ra. Tỉnh đã thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến cá nhân, tổ chức... Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác thực hiện CCHC của tỉnh, còn một số cơ quan, địa phương còn chậm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai nhiệm vụ CCHC và thực hiện chưa tốt chế độ thông tin báo cáo.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, UBND tỉnh chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, các ngành, các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện các nội dung như: tiếp tục triển khai những nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch CCHC năm 2013 của tỉnh; triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng vị trí việc làm đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; tiếp tục hoàn thiện và mở rộng mô hình một cửa, một cửa liên thông điện tử ở cấp huyện; hệ thống lại các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính và xây dựng quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh; tiến hành điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, tư pháp, xây dựng; thực hiện chuyển đổi vị trí một số chức danh công chức, viên chức; kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC quý III và quý IV năm 2013 tại các sở, ngành, huyện trên địa bàn tỉnh.

Minh Thùy

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn