Các ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cấp xã

Cập nhật ngày: 31/05/2013 17:04:22

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013, về việc quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quyết định quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức cấp xã. Đối tượng áp dụng là công chức cấp xã có bằng trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

Cụ thể các ngành đào tạo với từng chức danh như đối với công chức Trưởng Công an xã thì trung cấp, cao đẳng hoặc đại học Cảnh sát, An ninh, Nghiệp vụ công an; trung cấp, cao đẳng hoặc đại học Luật (pháp lý). Đối với chức danh Chỉ huy Trưởng Quân sự thì trung cấp Quân sự cơ sở; cao đẳng hoặc đại học Quân sự cơ sở.

Công chức Văn phòng - thống kê thì trung cấp hành chính, Chính trị - Hành chính, cử nhân Hành chính; trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Luật (pháp lý), Nghiệp vụ văn phòng và văn thư - lưu trữ, Quản trị văn phòng và văn thư - lưu trữ, Kinh tế kế hoạch, Thống kê, Công nghệ thông tin; cao đẳng, đại học các ngành thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn.

Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) hoặc Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) thì trung cấp, cao đẳng hoặc đại học Địa chính (quản lý đất đai); trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Kỹ thuật xây dựng, Quy hoạch đô thị - nông thôn, Quản lý đô thị, Kỹ thuật đô thị, Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị, Kỹ thuật công trình giao thông, Quản lý công trình công cộng, Kinh tế xây dựng; trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, Phát triển nông thôn, Thủy lợi, Nông học, Kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật công - nông nghiệp, Sinh học ứng dụng; trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Khoa học môi trường, Kỹ thuật môi trường.

Công chức Tài chính - kế toán thì trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán; trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch thì Trung cấp Luật (Pháp lý); Đại học Luật (Pháp lý). Công chức Văn hóa - xã hội thì trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Lao động - tiền lương, Kinh tế lao động, Công tác xã hội, Quản lý xã hội, Xã hội học; trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các ngành: Văn hóa, Quản lý văn hóa, Báo chí và tuyên truyền, Thông tin học, Thể dục thể thao, Du lịch.

Các quy định trên là căn cứ để thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức cấp xã trong tuyển dụng, sử dụng, bổ sung vào ngạch công chức; quy hoạch, tạo nguồn cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, xếp lương, nâng bậc lương và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với công chức cấp xã.

Minh Thùy

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn