Thêm trách nhiệm các Bộ trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 26/06/2013 03:43:23

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Nghị quyết số 76 sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4, 5 Điều 7 của Nghị quyết số 30c quy định về trách nhiệm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC của các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ. Cụ thể, Bộ Nội vụ được giao thêm nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; Bộ Tư pháp thêm các nhiệm vụ chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính (TTHC); xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp tính chi phí thực hiện TTHC; chủ trì việc hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc cải cách quy định hành chính và Đề án “Xây dựng công cụ đánh giá tác động TTHC và phương pháp tính chi phí thực hiện TTHC”.

Văn phòng Chính phủ chỉ còn thực hiện nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, vận hành Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ trên internet. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

M.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn