Tăng cường sử dụng hệ thống thư - văn bản điện tử

Cập nhật ngày: 19/07/2013 05:08:16

Thực hiện Chỉ thị số 34 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và 1 năm thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh số lượng cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử, số lượng văn bản điện tử trao đổi qua môi trường mạng và việc sử dụng chữ ký số ngày càng tăng, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Hiện có 100% cơ quan cấp tỉnh, 92% cơ quan cấp huyện và 30% cơ quan cấp xã được trang bị hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tất cả đơn vị đã xây dựng trang - cổng thông tin điện tử, hầu hết cán bộ, công chức được cung cấp hộp thư điện tử để phục vụ công việc.

Trong đó, có 80% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử, 70% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, có từ 70 - 80% văn bản trao đổi qua hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành các cấp. Đồng thời có 12 cơ quan, đơn vị sử dụng chữ ký số và thực hiện hơn 4.700 văn bản. Bên cạnh đó, các loại văn bản bắt buộc trao đổi qua hệ thống thư điện tử gồm: giấy mời họp nội bộ, tài liệu phục vụ họp, văn bản để biết, để báo cáo, thông báo chung của cơ quan, các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc...

MT

Gửi bình luận của bạn