Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

Cập nhật ngày: 31/07/2013 03:17:58

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan vừa ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương tình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020.

Theo đó, phải triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020, kiểm tra và có kế hoạch cụ thể khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong triển khai các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục không còn phù hợp; các sở, ban, ngành tỉnh kịp thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh công bố hệ thống các TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo các quy định mới để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Sở Tư pháp khẩn trương xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phản biện của MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận; các giải pháp để đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; triển khai hiệu quả công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và truyền thông tiếp tục hoàn thiện và mở rộng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thông điện tử ở cấp huyện; đẩy nhanh việc cung ứng TTHC trên cổng thông tin điện tử của tỉnh ở mức độ 3 đối với một số lĩnh vực công việc.

Sở Nội vụ triển khai có hiệu quả Đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Định kỳ vào quý I hàng năm tham mưu UBND tỉnh công bố Chỉ số đánh giá CCHC đối với các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Minh Thùy

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn