Cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Cập nhật ngày: 12/08/2013 04:17:40

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của người dân, UBND tỉnh vừa có chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2013.

Việc cải thiện chỉ số PAPI là vấn đề rất quan trọng và lâu dài, cần sự tham gia vào cuộc thực sự với tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị nhất là ở cấp cơ sở. Vì vậy, trong Chỉ thị UBND tỉnh nêu rõ: các cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chỉ số PAPI, xem như là một chỉ báo khách quan những việc đã làm được, chưa làm được, mức độ hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân; đồng thời, phản ánh những đánh giá, mong đợi của người dân về chất lượng phục vụ của bộ máy nhà nước, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cấp xã.

Chỉ thị yêu cầu phải chuyển nhận thức “Chính quyền phục vụ nhân dân”, “Chính quyền đồng hành cùng nhân dân” thành hành động cụ thể trong xử lý công việc hàng ngày, trong giao tiếp, ứng xử với người dân. Đồng thời, người đứng đầu các ngành, các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến chỉ số PAPI. Đặc biệt là việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong giải quyết công việc của người dân.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các giải pháp khắc phục nhằm cải thiện thứ hạng, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh như: Cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ công; bãi bỏ ngay việc bắt buộc tổ chức, công dân thực hiện các khoản đóng góp tự nguyện, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân, cải thiện hiệu quả hoạt động của cơ chế dân cử cải thiện các điều kiện sống thiết yếu, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao mức độ thụ hưởng các dịch vụ công cho người dân...

MT

Gửi bình luận của bạn