Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2013-2015

Cập nhật ngày: 22/11/2013 04:53:08

UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh giai đoạn 2013-2015.

Theo đó, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thi tuyển công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức. Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào phần mềm quản lý hồ sơ công chức và đưa chế độ báo cáo thống kê vào nề nếp. Xây dựng và triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch trong cơ quan hành chính...

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo tổ chức, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về cải cách chế độ công vụ, công chức trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được giao quản lý.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn