Sa Đéc có trên 90% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hẹn thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Cập nhật ngày: 13/12/2013 05:02:21

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được lãnh đạo thành phố Sa Đéc quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có nhiều chuyển biến rõ nét, các thủ tục hành chính từng bước được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc cho công dân và tổ chức.

Trong năm 2013, cơ chế một cửa, một cửa liên thông của thành phố tiếp nhận trên 18.909 hồ sơ, nhiều nhất ở các lĩnh vực: đất đai, chứng thực, hộ khẩu, đăng ký kinh doanh, nhà ở, xây dựng, hộ tịch... qua đó đã giải quyết 18.089 hồ sơ đạt 91,6%; trong đó giao trả trước và đúng thời hạn đạt trên 98,9%. Đối với cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cấp xã, phường đã tiếp nhận 85.491 hồ sơ, nhiều nhất là ở lĩnh vực chứng thực. Kết quả, giải quyết 85.408 hồ sơ, đạt 99,9%, trao trả kết quả trước và đúng thời hạn đạt 99,85%. Thực hiện công tác tiếp dân vào ngày thứ 7, các đơn vị cũng đã tiếp nhận và giải quyết được 7.834 hồ sơ các loại.

Kết quả này cho thấy quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa của thị xã được vận hành tương đối tốt; các thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đa số hồ sơ trên các lĩnh vực đã được quan tâm giải quyết đúng hạn và trước hạn. Các tiêu chí về số thủ tục được công khai đầy đủ, đúng quy định trên trang thông tin điện tử, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp thành phố và cấp huyện đều thực hiện đạt 100%.

Tuy nhiên, hạn chế hiện nay trong thực hiện cải cách hành chính của thành phố là công chức phụ trách cải cách hành chính còn kiêm nhiệm. Việc thẩm định giải quyết hồ sơ còn chậm và do công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn để giải quyết còn chưa tốt đã dẫn đến việc trao trả kết quả trễ hẹn với người dân.

Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đồng thời nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực cải cách hành chính nhằm tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc để kịp thời đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi, thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền hoặc gây phiền hà đối với tổ chức và công dân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính, nhất là ở cấp cơ sở và đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO theo đúng kế hoạch với mục đích ngày càng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho mọi tầng lớp nhân dân.

Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn