Sở Nội vụ - đơn vị dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh

Cập nhật ngày: 24/01/2014 05:54:57

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá và cho điểm thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2013 của các cơ quan, địa phương; kết quả thẩm định và cho điểm của các sở chức năng, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị, thành năm 2013.


Việc thực hiện cải cách hành chính của các địa phương được
nâng cao chất lượng

Theo đó, Sở Nội vụ đạt hạng I (91 điểm) về Chỉ số CCHC trong tổng số 19 sở, ban, ngành tỉnh. Việc đánh giá CCHC năm 2013 khác với các năm trước về các tiêu chí đánh giá và cách đánh giá, đồng thời căn cứ vào số điểm đạt được của các cơ quan, địa phương để xếp hạng. Để đạt được kết quả trên, Sở Nội vụ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC đề ra, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo CCHC đầy đủ theo hướng dẫn. Đồng thời có nhiều đề xuất, cơ chế mới trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC; ứng dụng tốt công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động, thực hiện đúng quy trình ISO theo tiêu chuẩn mới đã được cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra, Sở còn thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ UBND tỉnh giao riêng trong kế hoạch CCHC tỉnh.

Sở Nội vụ đã tổ chức tập huấn, triển khai công tác CCHC cho gần 100 cán bộ, công chức (CBCC) tham mưu về CCHC của các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các cơ quan, địa phương đều có kế hoạch CCHC phù hợp với nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương. Thực hiện Kế hoạch kiểm tra CCHC của năm, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập đoàn kiểm tra tại 8 sở, ngành tỉnh; 12 huyện, thị, thành và 12 xã, phường, thị trấn. Qua kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều cách làm hay của các địa phương báo cáo UBND tỉnh để nhân rộng; đồng thời nhắc nhở chấn chỉnh những việc còn chưa thực hiện đúng quy định. Ngoài nội dung kiểm tra thường lệ, đoàn còn tiến hành sát hạch kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ gần 900 công chức. Đây là hình thức kiểm tra mới nhằm đánh giá trình độ, kiến thức của đội ngũ công chức cấp xã để có hướng đào tạo, bồi dưỡng thích hợp nhằm nâng cao chất lượng công chức.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch khảo sát trực tuyến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân; xây dựng phần mềm và đang triển khai khảo sát tại 6 huyện, thị, thành để đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công và công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Trong năm, Sở Nội vụ đã phối hợp các ngành chức năng và UBND cấp huyện tổ chức 8 hội thi tìm hiểu CCHC gồm 1 hội thi cấp tỉnh và 7 hội thi cấp huyện thu hút sự tham gia của hơn 700 công chức, viên chức của các sở, ngành tỉnh, huyện và các xã, phường, thị trấn.

Sở Nội vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2013 với chủ đề “Cải tiến lề lối làm việc, ứng dụng CNTT và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công” góp phần nâng cao chất lượng công tác CCHC của tỉnh. Nhằm tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án và Kế hoạch tổ chức thí điểm thi tuyển 4 công chức lãnh đạo; đồng thời triển khai Đề án nâng cao năng lực cán bộ chính quyền và công chức xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020; Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thi tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh theo từng vị trí việc làm và ban hành Quy chế tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, công tác CCHC của tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều bước tiến mang tính đột phá, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của Sở Nội vụ.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn