Phân bổ kinh phí đảm bảo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Cập nhật ngày: 11/01/2023 05:55:34

ĐTO - Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa X đã ban hành Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết này quy định định mức phân bổ kinh phí xây dựng các văn bản như nghị quyết của HĐND các cấp và quyết định của UBND các cấp áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ xây dựng văn bản.

Cụ thể, định mức phân bổ kinh phí xây dựng và hoàn thiện dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh từ 25 triệu - 30 triệu đồng/dự thảo, tùy theo nội dung của dự thảo nghị quyết. Đối với dự thảo nghị quyết HĐND cấp huyện 15 triệu đồng/dự thảo; cấp xã 10 triệu đồng/dự thảo.

Định mức phân bổ kinh phí xây dựng và hoàn thiện dự thảo quyết định của UBND tỉnh là 20 triệu đồng/dự thảo; UBND cấp huyện là 10 triệu đồng/dự thảo và cấp xã là 8 triệu đồng/dự thảo.

Đối với dự thảo nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND các cấp, sửa đổi hoặc bổ sung thì mức chi bằng 80% định mức phân bổ đối với ban hành mới hoặc thay thế.

Nghị quyết cũng quy định kinh phí thẩm định, thẩm tra đề nghị xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, mức chi tối đa là 3,7 triệu đồng/dự thảo. Mức chi tối đa là 2 triệu đồng/dự thảo cho kinh phí thẩm định, thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành mới hoặc thay thế. Đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung thì mức chi tối đa là 1,5 triệu đồng/dự thảo.

Đối với dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành mới hoặc thay thế, mức chi tối đa là 2 triệu đồng/dự thảo; dự thảo quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, mức chi tối đa là 1,5 triệu đồng/dự thảo.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/12/2022 và thay thế Nghị quyết số 112 ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn