Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 19/09/2023 15:34:37

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230919033547dt5-3.mp3

 

ĐTO - Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức phiên giải trình về công tác thực hiện một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành. Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành thông báo kết luận phiên giải trình.


Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tại phiên giải trình

Qua phiên giải trình, theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, vấn đề được đưa ra giải trình lần này rất phù hợp với tình hình thực tế, được nhiều cán bộ, công chức, đại biểu và cử tri quan tâm. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, có tính xây dựng cao, phiên giải trình đã thành công tốt đẹp. Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan trong tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, bất cập tồn tại, đó là: Một số địa phương còn lúng túng trong thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; một số cơ quan, đơn vị còn chưa hiểu đúng về nội dung, tinh thần của nghị quyết; chất lượng hướng dẫn nghị quyết của sở quản lý chuyên ngành có lúc chưa tốt... Thường trực HĐND tỉnh thống nhất các giải pháp, cam kết mà lãnh đạo UBND tỉnh và Giám đốc các sở có liên quan đã giải trình.

Để nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành phát huy hiệu lực và hiệu quả trong thực thi, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm. Cụ thể, đối với Nghị quyết số 06 ngày 24/3/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp, rà soát, tổng hợp vướng mắc của các cơ sở giáo dục công lập và các địa phương trong tổ chức thực hiện để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung nghị quyết để đảm bảo tính phù hợp với tình hình thực tiễn, không bỏ sót các loại hình tổ chức thi của ngành giáo dục tại địa phương, UBND tỉnh sớm xây dựng và trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06 ngày 24/3/2022 theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Đối với Nghị quyết số 20 ngày 29/9/2022 của HĐND tỉnh quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất giữ nguyên các nội dung quy định tại Nghị quyết này. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác dạy tiếng Anh tăng cường tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh do giáo viên người nước ngoài thực hiện, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác dạy và học ngoại ngữ của địa phương trong thời gian tới.

Đối với Nghị quyết số 43 ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 40 ngày 18/7/2023 của HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh xem xét, hướng dẫn địa phương áp dụng các nghị quyết đã được HĐND tỉnh ban hành và đang còn hiệu lực pháp luật có quy định nội dung, mức chi phù hợp để chi cho những người hoạt động ở cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng nhưng không thuộc đối tượng được chi theo Nghị quyết số 43 ngày 18/7/2023 của HĐND tỉnh.

Trường hợp xét thấy cần thiết, trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách địa phương, có thể xây dựng và trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết mang tính chất đặc thù của địa phương để chi hỗ trợ cho các đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngoài quy định tại Nghị quyết số 43 ngày 18/7/2023 của HĐND tỉnh.

Đối với Nghị quyết số 24 ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 248 ngày 16/7/2019 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh xây dựng và trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết trên theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương chủ động trong công tác chi tiếp khách trong và ngoài tỉnh nhưng vẫn đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đồng thời khẩn trương lập và bổ sung dự toán năm 2023 đối với nhiệm vụ chi tiếp khách từ nguồn kinh phí không tự chủ đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất; chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã lập và bổ sung dự toán năm 2023 đối với nhiệm vụ chi tiếp khách từ nguồn kinh phí không tự chủ của ngân sách địa phương để trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.

Ngoài những nội dung trên, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn cần rút kinh nghiệm trong quy trình lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết, nhất là các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. Việc lấy ý kiến phải đảm bảo tính đúng luật, bao quát, phù hợp, chặt chẽ, tránh hình thức để không ngừng phát huy hiệu lực và hiệu quả của nghị quyết sau khi ban hành.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị, địa phương theo dõi sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện nghị quyết. Trong trường hợp xét thấy cần thiết phải có hướng dẫn để thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh thì kịp thời ban hành nhưng nội dung hướng dẫn không được khác hoặc ngoài nội dung quy định của nghị quyết; kịp thời gửi văn bản hướng dẫn đến HĐND tỉnh để báo cáo và phục vụ theo dõi, giám sát.

UBND tỉnh vừa có chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương căn cứ nội dung quy định tại các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp có phát sinh vướng mắc, có văn bản gửi cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến hoặc gửi cơ quan chuyên môn tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về rà soát các vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND, Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh thực hiện rà soát, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến theo đúng quy trình ban hành nghị quyết.

UBND tỉnh đề nghị cơ quan chuyên môn được phân công tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết, rút kinh nghiệm trong quy trình lấy ý kiến dự thảo nghị quyết, tuân thủ nghiêm các trình tự, thủ tục và thời gian xây dựng dự thảo nghị quyết đúng theo quy định của pháp luật.

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn