Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong thư viện

Cập nhật ngày: 08/01/2023 06:21:26

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện (TV) trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.


Trẻ em đến Thư viện tỉnh vào cuối tuần để đọc sách

Theo đó, tỉnh tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Luật TV và các văn bản liên quan đến phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, trong đó đặc biệt chú trọng đến đối tượng thiếu nhi. Kiện toàn, củng cố và phát huy tối đa chức năng, hiệu quả hoạt động của hệ thống TV, nhất là việc xây dựng TV, môi trường văn hóa đọc thân thiện và đạt chuẩn, phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với đối tượng thiếu nhi, đa dạng sản phẩm thông tin và dịch vụ TV, tăng cường sự tham gia của thiếu nhi trong các hoạt động, sự kiện khuyến đọc, trải nghiệm với sách; đẩy mạnh TV phục vụ lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin phục vụ thiếu nhi vùng biên giới, nông thôn mới.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về vị trí, vai trò của văn hóa đọc trên các kênh thông tin đại chúng, nhất là trên nền tảng công nghệ số, phát huy ưu thế của mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa đọc, đặc biệt là hình thành thói quen đọc, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi.

Rà soát, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để phát triển TV trên địa bàn đạt chuẩn theo quy định với trọng tâm là hệ thống TV công cộng, các huyện, thành phố, TV trường học; tăng cường đầu tư, hỗ trợ cho các TV công lập có vai trò quan trọng để tập trung phục vụ, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi; đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển TV và văn hóa đọc phục vụ thiếu nhi trên địa bàn, đồng thời khuyến khích, phát huy vai trò của TV cộng đồng và TV tư nhân có phục vụ cộng đồng tham gia phục vụ thiếu nhi tại cơ sở.

Đồng thời đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, liên thông TV, xây dựng TV số, cơ sở dữ liệu số, sử dụng công nghệ hiện đại hỗ trợ việc đọc và khai thác thông tin của thiếu nhi trong TV; đẩy mạnh công tác lưu chiểu và trao đổi xuất bản phẩm điện tử, ấn phẩm phục vụ thiếu nhi; truyền thông về văn hóa đọc, tăng cường ứng dụng và triển khai nền tảng công nghệ số phục vụ chuyển đổi số trong TV.

T.NG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn