• Quyết tâm vượt khó giữ vững phát triển kinh tế - xã hội địa phương
  • 20/12/2021
  • ĐTO - Năm 2021, mặc dù chịu sự ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid-19 nhưng với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời và đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra mang lại kết quả đáng ghi nhận.
  • Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
  • 11/12/2021
  • Qua 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 116, ngày 17/5/2018 của Huyện ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (viết tắt Nghị quyết số 18) các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Tân Hồng đã cụ thể hóa các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ theo lộ trình đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Xem tin đã đăng theo ngày: