HUYỆN CHÂU THÀNH

Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phát huy tiềm năng đội ngũ trí thức

Cập nhật ngày: 15/12/2022 13:35:48

ĐTO - Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Châu Thành đã tiếp thu và cụ thể hóa Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (viết tắt Nghị quyết số 27). Qua đó, các cấp, ngành và cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ trí thức. Đồng thời xác định đây là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện Châu Thành trả kết giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. 
(Ảnh: CTV)

Theo Huyện ủy Châu Thành, trong những năm qua, đội ngũ trí thức trong huyện có sự chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng, toàn huyện Châu Thành có gần 3.100 người đạt trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học được phân bổ đều ở các lĩnh vực, nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là lĩnh vực giáo dục và y tế. Đội ngũ trí thức không ngừng phấn đấu học tập, lao động, sáng tạo, phát huy khả năng, trí tuệ của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, có nhiều trí thức ưu tú về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn được UBND huyện, tỉnh và Chính phủ khen thưởng. Hiện nay, đội ngũ trí thức trong huyện tích cực tham gia đóng góp ý kiến các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ, chính quyền về kế hoạch, quy hoạch, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thường xuyên tuyên truyền, triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức về những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Song song đó, huyện thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp quản lý, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc đề cử, bố trí, sử dụng cán bộ, giao quyền tự chủ cho từng cơ quan, đơn vị lựa chọn, giới thiệu đề cử, sắp xếp, bố trí, phân công giao việc phù hợp. Chú trọng tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy tài năng, trong đó mạnh dạn bố trí những người có tài năng đảm nhận các lĩnh vực quan trọng nhằm hỗ trợ cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huyện Châu Thành quan tâm thực hiện chính sách đãi ngộ, trọng dụng đội ngũ trí thức trẻ, nữ có tài năng, học vị cao, ưu tiên những trí thức là người của địa phương đang học hoặc làm việc ở nơi khác về phục vụ cho địa phương, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục và các ngành khối kinh tế, nhằm khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của địa phương, giúp cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo mang tính khả thi cao. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ đều được công khai minh bạch rõ ràng, dân chủ, dựa trên chất lượng hoàn thành công việc được giao, theo yêu cầu bố trí công việc và khả năng về trình độ. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Nhìn chung, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ tri thức được phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ, có nhiều phương thức lãnh đạo, quản lý phù hợp, hiệu quả. Thông qua các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các vấn đề quan trọng của huyện được đưa ra thảo luận để tranh thủ ý kiến của các trí thức cốt cán, đầu ngành trước khi ra quyết định. Đồng thời tranh thủ sự đóng góp của đông đảo lực lượng trí thức đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành của huyện đối với sự phát triển của địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện Châu Thành ngày càng thể hiện rõ vai trò cầu nối để tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh, sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước với đội ngũ trí thức trên địa bàn huyện.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn