Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý của Nhà nước về lĩnh vực kinh tế

Cập nhật ngày: 27/10/2022 05:38:23

http://baodongthap.com.vn/database/video/20221027054031dt2-1.mp3

 

ĐTO - Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là phương thức lãnh đạo của các cấp ủy được đổi mới, việc ban hành chủ trương, nghị quyết của Đảng bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, gắn với xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, sâu sát, hiệu quả.


Người dân hài lòng khi đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND TP Cao Lãnh. 
(Ảnh: CTV)

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là với Nhà nước tiếp tục được tăng cường theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ hơn trách nhiệm của tập thể, cá nhân; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị được phát huy; phong cách, lề lối làm việc được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở. Công tác cải cách hành chính trong Đảng được quan tâm, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt kết quả thiết thực.

Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn. Theo đó, toàn tỉnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính giảm 25 phòng thuộc Sở, 7 Chi cục và tương đương theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời sáp nhập, hợp nhất giảm 193 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 17,59%) so với năm 2015 theo tinh thần Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo triển khai thí điểm thực hiện các mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối cơ quan, đơn vị, giảm số lượng cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể từng địa phương. Công tác cải cách hành chính tiếp tục phát huy hiệu quả, nhiều mô hình mới cách làm hay được triển khai thực hiện phát huy hiệu quả. Chẳng hạn: Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công; mô hình hẹn giờ thực hiện thực thủ tục hành chính tại nhà; công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến; kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp... góp phần đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn gần 100%.

Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời rà soát, cập nhật thủ tục hành chính mới được ban hành, công bố, công khai rộng rãi; đã đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết trên 500 thủ tục hành chính. Trong đó có những thủ tục đã được rút ngắn 2/3 thời gian giải quyết, góp phần giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt, phương thức đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo được đổi mới, góp phần xây dựng lực lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách về đầu tư xây dựng cơ bản, lĩnh vực tài chính, ngân sách, lĩnh vực đất đai được thực hiện nghiêm túc để ngăn ngừa, phát hiện kịp thời những vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhất là thực hiện tốt việc phân bổ nguồn lực theo cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước trên địa bàn trong sạch vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

TIẾN ĐẠT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn