HUYỆN TÂN HỒNG

Xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XI

Cập nhật ngày: 28/08/2022 09:48:52

ĐTO - Những tháng đầu năm 2022, Huyện ủy Tân Hồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Theo đó, địa phương đã cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI thành các kế hoạch của huyện để tổ chức thực hiện. Hoàn thành công tác quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo huyện Tân Hồng nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 (rà soát, bổ sung năm 2022); quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo huyện Tân Hồng nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 (quy hoạch lần đầu). Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo phòng, ban, ngành huyện và tương đương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Cấp ủy và các chức danh lãnh đạo xã, thị trấn; đảng ủy ngành huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 (rà soát, bổ sung năm 2022) và quy hoạch lần đầu, nhiệm kỳ 2025 - 2030.


Thông qua kêu gọi đầu tư của huyện, 
các dự án điện mặt trời tại ấp Đuôi Tôm, xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng) từng bước phát huy hiệu quả

Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, định hướng tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI và các kế hoạch thực hiện của Huyện ủy năm 2022. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức ngày càng sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện Tân Hồng đã kết nạp được 26 đảng viên (tăng 3 đảng viên), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ có 3.288 đảng viên (chiếm 4,36% dân số); khắc phục tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, bị xóa tên, xin ra khỏi Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tiến hành thường xuyên, đảm bảo theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra, nhằm kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, chi bộ; tiến hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi công tác dân vận và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị khóa XI; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động chi đoàn, chi hội ở khóm, ấp.

Huyện Tân Hồng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo định hướng tốt công tác điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Các hoạt động cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai thực hiện, nhất là mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ và quản lý dịch bệnh nhằm giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm được triển khai nhân rộng. Công tác xúc tiến và kêu gọi đầu tư được tăng cường trên địa bàn thị trấn Sa Rài, xã Tân Hộ Cơ, xã Tân Phước có nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu để triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng đã tổ chức hội thi về Hội quán và cho chủ trương để UBND huyện tổ chức Hội thi tìm giải pháp phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn huyện năm 2022. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững. Đến nay, huyện có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã còn lại đạt 15 tiêu chí. Tân Hồng phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn