THÁP MƯỜI

Triển khai thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã vượt kế hoạch đề ra

Cập nhật ngày: 02/03/2022 13:13:48

ĐTO - Theo Đề án số 04 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Đồng Tháp về thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2021, trong đó đề ra nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2021, mỗi huyện, thành phố có từ 50% số lượng xã, phường, thị trấn trở lên thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi có điều kiện. BTV Huyện ủy Tháp Mười đã xây dựng Kế hoạch với mục tiêu thực hiện ở 3 xã trong năm 2018, năm 2019 thực hiện 2 xã, năm 2020 thực hiện 2 xã  và năm 2021 thực hiện 2 xã.


Người dân xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười tích cực đóng góp tài lực, vật thực trong xây dựng nông thôn mới thông qua vận động của cấp ủy và chính quyền địa phương

Đồng thời tổ chức triển khai đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, ban và cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện. Qua triển khai và tổ chức thực hiện đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cấp cơ sở và cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị. Từ đó, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cơ cấu hợp lý, phù hợp vị trí việc làm và tiêu chuẩn các chức danh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ xã hội và Nhân dân được tốt hơn.

Nhằm cụ thể hóa Đề án số 04 của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Tháp Mười tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn và các ban và cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy tham mưu thực hiện tốt mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Kết quả từ năm 2018 đến nay, huyện Tháp Mười đã thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã được 11/13 xã, thị trấn, vượt chỉ tiêu theo Đề án số 04 của BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch của BTV Huyện ủy Tháp Mười đề ra. Nhìn chung, qua thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã đã tinh gọn về chức danh đầu mối công việc, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành cấp ủy, UBND; làm giảm bớt một số khâu “trung gian” trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Cũng theo BTV Huyện ủy Tháp Mười, thông qua thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, thị trấn cho thấy, hoạt động điều hành của cấp ủy và chính quyền cấp cơ sở được thuận lợi, công việc được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận của người dân. Trách nhiệm của người đứng đầu được phân công kiêm nhiệm được nâng cao. Nổi bật là BTV Huyện ủy Tháp Mười mạnh dạn luân chuyển, điều động 9 đồng chí trưởng, phó phòng và tương đương về cơ sở thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, trong đó có 7 cán bộ trẻ.

Hầu hết các đồng chí được luân chuyển, điều động về cơ sở đều không phải là người địa phương luôn phát huy tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Qua luân chuyển, điều động đã tạo điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ trẻ có triển vọng, giúp cán bộ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, là nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho huyện. Có thể khẳng định, địa phương nào muốn triển khai thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã thực sự có hiệu quả thì người được lựa chọn phải thực sự có năng lực, dám nghĩ, dám làm và có trách nhiệm cao, đồng thời địa bàn không quá phức tạp, nặng nề.

Tuy nhiên, song song với những kết quả đạt được, mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã cũng có một số hạn chế như: các đồng chí được phân công Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã do thời gian đi họp, hội nghị cấp ủy, chính quyền cấp trên còn nhiều, từ đó việc đi công tác ở địa bàn ấp, khóm để kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương có lúc còn hạn chế. Một số nơi chưa phát huy vai trò chủ động của các đồng chí cấp phó (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã), còn trông chờ ý kiến của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thời gian tới, Huyện ủy Tháp Mười tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi đang thực hiện thuận lợi và nhân rộng ở 2 xã còn lại (xã Tân Kiều và xã Hưng Thạnh) khi có đủ điều kiện cũng như có thể linh hoạt thay đổi, điều chỉnh kịp thời mô hình này tại một vài địa phương khi có biến động (khi nhân sự mới không phù hợp đảm trách hoặc địa bàn đòi hỏi cần Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND xã riêng biệt). Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh ngày càng hoàn thiện hơn quy chế hoạt động của cấp ủy đối với những nơi áp dụng mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại các xã, thị trấn sao cho vừa phát huy tối đa vai trò của người đứng đầu ở địa phương (cấp ủy đảng và chính quyền) nhưng vừa tạo ra động lực, sự chủ động chia sẻ trách nhiệm của các đồng chí cấp phó, nhằm giúp cho Đảng ủy các xã, thị trấn lãnh đạo sâu sát, toàn diện hơn và hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn