Một số nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục trung học năm học 2012 - 2013

Cập nhật ngày: 22/08/2012 10:15:11

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục trung học năm học 2012 - 2013 sẽ tập trung vào một số vấn đề cụ thể.


Năm học 2012-2013

Trước mắt, triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2012-2015. Tập trung đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến về tổ chức hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục tại mỗi nhà trường. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng giáo dục trung học.

Ngành Giáo dục cũng tiếp tục tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học, tăng cường phân cấp, tăng quyền chủ động của các trường trung học về thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục trường trung học, đặc biệt là nâng cao vai trò của các Phòng GD&ĐT, trường THCS, THPT trong việc thực hiện kỷ cương, nề nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá và thi cử. Triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học; tập trung bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán; tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp quản lý, giáo dục toàn diện học sinh

Ngoài ra, ngành Giáo dục sẽ tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục (PCGD) THCS và triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị về PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD tiểu học và PCGD THCS, đẩy mạnh PCGD trung học, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS.

C.K

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn