Đồng Tháp phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng

Cập nhật ngày: 04/06/2023 06:22:05

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2023-2025. 


Các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế tư nhân

Theo đó, giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh phấn đấu mỗi năm phát triển mới ít nhất 650 doanh nghiệp (DN); số DN thực tế còn hoạt động đến năm 2025 đạt ít nhất trên 5.300 DN, đến năm 2030 đạt ít nhất là 6.800 DN; phấn đấu tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP của tỉnh đến năm 2025 đạt từ 26-27%, đến năm 2030 đạt khoảng 55%. Giai đoạn 2023 - 2025, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt ít nhất 7%/năm, đến năm 2030 đạt ít nhất 8%/năm; tỷ lệ đóng góp của năng suất tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế (TFP/GRDP) đến năm 2025 là 35%, đến năm 2030 là 50%.

Giai đoạn 2023-2025, tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc nhóm 5 dẫn đầu cả nước. Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển ít nhất 20 DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; số lượng DN thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 7%/năm.

Để thực hiện theo đúng kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương phải tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa những thủ tục không cần thiết, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của DN; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để phát triển DN và hỗ trợ khởi nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư theo các nghị quyết chuyên đề hàng năm. Đồng thời, yêu cầu Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục mở rộng khả năng tham gia thị trường của kinh tế tư nhân và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng; đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp, củng cố và phát triển kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo cùng với kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, ngày càng trở thành nền tảng vững chắc cho nền kinh tế của tỉnh. Cùng với đó, mở rộng khả năng tham gia thị trường của kinh tế tư nhân và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng; tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân; tiếp tục tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất...

Nhật Nam

Gửi bình luận của bạn