Phát triển cây sầu riêng theo định hướng thị trường

Cập nhật ngày: 10/03/2023 05:19:45

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc phát triển cây sầu riêng bền vững trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với các địa phương tuyên truyền cho người dân về thay đổi thói quen, không sản xuất theo phong trào, nhất là phát triển cây trồng nói chung và sầu riêng nói riêng cần theo định hướng thị trường, định hướng của cơ quan quản lý.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển cây ăn trái chủ lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 4085/QĐ-BNN-TT ngày 27/10/2022 của Bộ NN&PTNT phê duyệt Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025-2030. Trong đó, tập trung định hướng, tích hợp phát triển cây ăn trái trong quy hoạch của tỉnh; đề xuất cơ chế, chính sách; thu hút doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến liên kết với nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng vùng trồng cây ăn trái tập trung; xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; áp dụng quy trình công nghệ canh tác tiên tiến, an toàn...

Song song đó, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023 theo Quyết định số 70/QĐ-BNN-TT ngày 7/2/2023 của Bộ NN&PTNT về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, trong đó cần định hướng rõ các vùng lợi thế, phù hợp đối với các cây trồng chuyển đổi, lưu ý với cây sầu riêng. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, thanh tra kiểm tra chất lượng cây giống sầu riêng; phổ biến áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt trong vùng sản xuất tập trung, mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm; liên kết với doanh nghiệp đóng gói, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu; xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất.

UBND tỉnh giao UBND huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 8084/CT-BNN-TT của Bộ NN&PTNT về việc phát triển bền vững sản xuất cây sầu riêng, chanh leo và Công văn số 66/UBND-KT ngày 17/1/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 8084/CT-BNN-TT của Bộ NN&PTNT. Đồng thời tập trung tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa quy trình sản xuất từ canh tác thu hoạch đến chế biến tiêu thụ, xuất khẩu; xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất tại địa phương...

Y DU

Gửi bình luận của bạn