Huyện Hồng Ngự

Phấn đấu đến cuối năm 2023, các xã đạt tiêu chí môi trường

Cập nhật ngày: 06/03/2023 06:09:49

ĐTO - UBND huyện Hồng Ngự xây dựng kế hoạch thực hiện nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đến năm 2025 nhằm tiếp tục duy trì, nâng chất tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm đối với các xã đạt chuẩn NTM, các xã xây dựng NTM nâng cao và cơ bản hoàn thành huyện NTM đến năm 2025.


Huyện Hồng Ngự tăng cường tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường

Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 2023, các xã trên địa bàn huyện đều đạt tiêu chí môi trường. Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành tiêu chí môi trường huyện NTM và có 10% số xã đạt tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (chọn xã Thường Phước 1 đạt chuẩn NTM nâng cao).

Huyện Hồng Ngự sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng thực tế tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, triển khai thực hiện các hoạt động để duy trì và nâng cao kết quả thực hiện tiêu chí các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; đôn đốc, theo dõi tình hình duy trì thực hiện tiêu chí môi trường tại các xã đã đạt chuẩn đảm bảo nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường đạt theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường; tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ gia đình trên địa bàn thực hiện các nội dung trong tiêu chí môi trường. Đồng thời huy động các nguồn lực xây dựng các cơ sở hạ tầng - kỹ thuật, công trình bảo vệ môi trường tại các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung và đầu tư đồng bộ các hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

T.NG

Gửi bình luận của bạn