Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Cập nhật ngày: 28/05/2023 05:49:39

ĐTO - Hiện nay, nguồn kinh phí của tỉnh để mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành còn hạn chế, cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu các cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để hỗ trợ cho tỉnh mua sắm trang thiết bị đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập.

Về vấn đề này, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho giáo dục mầm non, phổ thông thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp được quy định trong Luật Giáo dục. Đồng thời, tại Quyết định số 404 ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã giao trách nhiệm cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực để triển khai thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới hiệu quả.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 29/2021/QH15 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 giao tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị địa phương chủ động tổ chức triển khai hiệu quả nguồn vốn đã được phân bổ, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục.

Đồng thời, trong giai đoạn 2021-2025, Quốc hội đã phê duyệt 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia gồm: xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững. Qua đó, đề nghị địa phương thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia cho Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư cho giáo dục tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng để hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn