Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các văn bản thuộc lĩnh vực ngân sách, đầu tư và môi trường

Cập nhật ngày: 23/11/2022 15:18:50

ĐTO - Ngày 23/11, Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan lĩnh vực kinh tế - ngân sách sẽ được trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng tham dự.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn thông tin một số vấn đề liên quan đến các dự thảo báo cáo và các tờ trình

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 11 báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết về lĩnh vực ngân sách, đầu tư, môi trường. Trong đó, gồm có dự thảo Nghị quyết về quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN); Nghị quyết phê chuẩn dự toán NSNN năm 2023 và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình ước thực hiện dự toán NSNN năm 2022, xây dựng dự toán NSNN năm 2023; báo cáo tổng quyết toán NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2021; kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 và dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 bằng nguồn vốn NSNN do tỉnh quản lý và phân bổ.

Các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo, tờ trình nghị quyết, đồng thời đóng góp ý kiến để làm rõ thêm các nội dung có liên quan như: nghiên cứu đưa ra định mức chi cho nhiệm vụ khoa học phù hợp, nâng mức chi để thu hút nhân tài về tỉnh; cần có đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan, hạn chế trong thực hiện chưa đạt chỉ tiêu về phát triển ngành nông nghiệp theo kế hoạch đề ra và có giải pháp triển khai thu gom rác thải ở nông thôn, rác vật tư nông nghiệp để góp phần vào thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới…


Ông Tô Hoàng Khương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp thu ý kiến của đại biểu

Ông Tô Hoàng Khương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp thu ý kiến của đại biểu và đề nghị các ngành chuyên môn, đơn vị soạn thảo các nghị quyết phối hợp hoàn chỉnh nội dung các dự thảo nghị quyết để Ban tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

NGUYỄN LONG

Gửi bình luận của bạn