Đẩy mạnh hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật tuyên truyền, quảng bá con người Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 25/05/2023 05:55:42

ĐTO - Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm hướng dẫn tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng chính trị, khuynh hướng sáng tác cho các nghệ sĩ, người làm công tác văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh triển khai kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các hội viên; định hướng chính trị trong sáng tác, hoạt động, đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện quyền tự do sáng tác. Qua đó, các văn nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới trên địa bàn Đất Sen hồng.


Quang cảnh Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới (Ảnh: N.Tâm)

Các hoạt động văn học, nghệ thuật của tỉnh nâng dần tính chuyên nghiệp, có bước phát triển mới, số lượng tác phẩm văn học, nghệ thuật đạt giải thưởng khu vực, Quốc gia ngày càng tăng. Trong sáng tác, các văn nghệ sĩ vận dụng các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc để tạo nên những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Phong trào nghệ thuật quần chúng phát triển ngày càng sâu rộng, góp phần định hướng tư tưởng, thẩm mỹ của người dân trong hưởng thụ văn học, nghệ thuật, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu giải trí lành mạnh, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân. Đồng thời, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh đã tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền, quảng bá những giá trị nhân văn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp đến với bạn bè, đối tác trong và ngoài nước.

Việc phổ biến, quảng bá tác phẩm được thực hiện bằng nhiều hình thức liên kết, phối hợp các ngành trong và ngoài tỉnh, nhất là công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp, từng bước đưa loại hình này trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của địa phương. Cùng với hoạt động văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp, phong trào văn nghệ quần chúng cũng phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia, nhất là từ khi có Nghị quyết số 23. Riêng các phong trào văn nghệ quần chúng phát triển nhanh, đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa trong cộng đồng, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, có tác dụng động viên Nhân dân hăng say lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ văn nghệ sĩ được chú trọng, trong đó có lực lượng tác giả, đạo diễn, biên đạo, nghệ sĩ, họa sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên. Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ 3 - 4 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa cơ sở, thu hút khoảng 200 - 300 học viên. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức ít nhất 1 trại sáng tác hoặc lớp bồi dưỡng theo chuyên ngành tại địa phương, nhiều hội viên được tham gia các lớp tập huấn, trại, lớp do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và các chuyên ngành Trung ương tổ chức. Nhìn chung, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện để văn nghệ sĩ phát huy hết tài năng; định hướng đúng đắn cho văn học, nghệ thuật phát triển.

Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, nghệ thuật; chú trọng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ hội viên sáng tác, tạo thêm nhiều kênh sáng tác, cho ra đời những tác phẩm dài hơi, những tác phẩm có chất lượng về quê hương, con người Đồng Tháp, về các quyết sách trọng tâm của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những điển hình con người Đồng Tháp hội tụ những giá trị tiêu biểu, những giá trị tích cực có sức lan tỏa cao trong đời sống xã hội, định hướng thẩm mỹ, nội dung, khơi nguồn sáng tạo cho văn nghệ sĩ sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật đạt chất lượng, có giá trị, để mỗi nhân vật, điển hình văn học, nghệ thuật là tấm gương sáng trong việc nêu gương cho xã hội.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn