Một số điểm mới quan trọng của Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Cập nhật ngày: 13/02/2023 10:55:12

ĐTO - Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật khám bệnh, chữa bệnh (KB, CB) (sửa đổi) tại kỳ họp bất thường lần thứ hai để thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của công tác quản lý nhà nước về hoạt động KB, CB.

Luật KB, CB (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024. Luật này gồm có 12 Chương, 121 Điều, tăng 3 Chương (Chương VI, VII, XI) và 30 Điều so với Luật hiện hành, trong đó, quy định 1 mục riêng về các điều kiện bảo đảm về tài chính cho công tác KB, CB (Chương X) với những điểm mới. Cụ thể, về các quy định liên quan đến người bệnh, Luật bổ sung quyền kiến nghị và yêu cầu bồi thường của người bệnh; xác định rõ người đại diện của người bệnh và việc thay thế người đại diện của người bệnh; quy định về người bệnh không có thân nhân và quy trình, thủ tục, trách nhiệm trong việc tiếp nhận và xử lý đối với người bệnh không có thân nhân; quy định các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở KB, CB, an toàn cho người bệnh và thân nhân của người bệnh...

Về các quy định liên quan đến người hành nghề, Luật bổ sung thêm 3 chức danh phải có giấy phép hành nghề (dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng); điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề là phải được Hội đồng Y khoa quốc gia đánh giá đủ năng lực hành nghề tại kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề. Luật quy định cụ thể các trường hợp và phân cấp thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề; thời hạn của giấy phép hành nghề.

Đồng thời, Luật cũng bổ sung 3 hình thức tổ chức cơ sở KB, CB (bệnh xá thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; cơ sở cấp cứu ngoại viện; cơ sở KB, CB y học gia đình); quy định cơ sở KB, CB phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng cơ bản và định kỳ đánh giá, công khai kết quả đánh giá chất lượng tại cơ sở KB, CB; quy định trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho hoạt động KB, CB.

Về hệ thống tổ chức cơ sở KB, CB, Luật điều chỉnh hệ thống tổ chức cơ sở khám chữa bệnh từ 4 tuyến theo cấp hành chính như hiện hành thành 3 cấp chuyên môn kỹ thuật gồm cấp KB, CB ban đầu; cấp KB, CB cơ bản và cấp KB, CB chuyên sâu. Đồng thời quy định lộ trình thực hiện quy định này để bảo đảm tính khả thi.

Luật cũng bổ sung quy định về tự chủ đối với cơ sở KB, CB của Nhà nước; quy định về quyền và trách nhiệm của cơ sở KB, CB tự chủ và giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết. Đồng thời bổ sung quy định về xã hội hóa trong hoạt động KB, CB và quy định hình thức thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động KB, CB; quy định giá KB, CB theo hướng làm rõ các yếu tố cấu thành giá KB, CB.

Ngoài ra, Luật bổ sung các quy định về chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ nhân viên y tế trong cơ sở KB, CB; sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách của Nhà nước, về một số thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa tối đa các trình tự, quy trình, thủ tục, hồ sơ; giảm thời gian xem xét để cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động... nhằm tạo điều kiện cho người bệnh, người hành nghề, cơ sở KB, CB trong quá trình KB, CB...

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn