Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động văn học, nghệ thuật

Cập nhật ngày: 09/02/2023 06:01:34

ĐTO - Tiếp tục cụ thể hóa Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy khóa XI về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của hệ thống chính trị và Nhân dân đối với vai trò của văn học, nghệ thuật (VH, NT), UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch phát triển VH, NT tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025.


Một tiết mục văn nghệ do sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp biểu diễn

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, Đề án trọng tâm của tỉnh về VH, NT. Đồng thời đẩy mạnh phát triển VH, NT của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sáng tạo nhiều tác phẩm VH, NT có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng to lớn trong xây dựng, lan tỏa các giá trị văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Kế hoạch đã đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như: Mỗi năm mở ít nhất 2 lớp bồi dưỡng chính trị chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng, làm tiền đề định hướng, hình thành ý tưởng của văn nghệ sĩ trong sáng tác các tác phẩm phục vụ công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân theo đúng quan điểm của Đảng. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh, ban hành Quy chế hoạt động của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh; Ban lý luận phê bình VH, NT tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, kiện toàn mạng lưới tổ chức Hội Văn học, Nghệ thuật cấp huyện, đảm bảo 100% các huyện, thành phố có đầu mối thực hiện chức năng, nhiệm vụ phát triển VH, NT tại địa phương. Phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển 45 hội viên mới (bình quân 15 hội viên mới/năm). Khuyến khích các huyện, thành phố có điều kiện mở trại sáng tác VH, NT cấp huyện và phấn đấu hàng năm có từ  2 - 3 huyện, thành phố tổ chức trại sáng tác. Nhạc sĩ Trần Tấn Lực - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh cho biết, trong năm 2022, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn liên quan đến hoạt động sáng tác được Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh thường quan tâm, phối hợp với các ngành tổ chức cho hội viên các chuyên ngành tham gia tập huấn, đi thực tế sáng tác tập trung vào một số chuyên đề: “Ký Văn học - ký báo chí - phóng sự”, “Phương pháp viết Lý luận phê bình văn học”, “Phát hiện đề tài sáng tác qua góc nhìn mới”... Qua đó, đã tổ chức đi thực tế sáng tác, giao lưu trong và ngoài tỉnh gần 30 đợt (mỗi đợt khoảng 15 hội viên), góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nói chung, nét đặc trưng văn hóa, con người Đồng Tháp nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong tình hình mới.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Kế hoạch phát triển VH, NT tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động VH, NT trên địa bàn. Theo đó, tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động VH, NT, có giải pháp tập hợp, huy động các văn nghệ sĩ để phát huy tài năng, trí tuệ, tạo nền tảng phát triển VH, NT bền vững trong thời gian tới. Thường xuyên phát động các đợt sáng tác chuyên đề, tổ chức các trại sáng tác, các lớp tập huấn, các cuộc thi sáng tác về VH, NT của tỉnh. Phát động hội viên tham gia các cuộc thi của khu vực, trong nước và quốc tế. Tiếp tục sáng tác và quảng bá tác phẩm theo hình thức đặt hàng những tác phẩm dài về đề tài lịch sử cách mạng, đề tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, chuyên đề về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa, tạo thêm nguồn lực phong phú đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các hoạt động VH, NT.

Phát triển mạnh mẽ, toàn diện các chuyên ngành, lĩnh vực VH, NT. Mở rộng hơn nữa không gian sáng tạo cho VH, NT; từng bước cải thiện điều kiện lao động nghệ thuật, tự do sáng tạo và sự đa dạng phong phú về đề tài, chủ đề, loại hình, phương pháp sáng tác; khơi dậy, phát huy tiềm năng sáng tạo của văn nghệ sĩ. Tổ chức sáng tác, giới thiệu, quảng bá rộng rãi các tác phẩm VH, NT chất lượng, có giá trị, nhất là các tác phẩm đạt giải tại các cuộc thi cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc đến với công chúng. Có cơ chế, chính sách khuyến khích, đãi ngộ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực VH, NT; quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, đặc biệt là văn nghệ sĩ trẻ để tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, hướng đến các chủ đề lịch sử, cách mạng, các giá trị truyền thống, ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung và con người Đồng Tháp nói riêng. Rà soát, thực hiện đầy đủ chính sách về nhuận bút tác phẩm VH, NT, nhất là nghiên cứu cụ thể hóa các văn bản của Trung ương quy định về chế độ nhuận bút để triển khai thực hiện, bảo đảm vừa khuyến khích, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế của tỉnh...

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn