Khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam

Cập nhật ngày: 24/11/2023 05:25:52

Tối 23/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra chương trình nghệ thuật Sắc màu hội tụ và tỏa sáng chào mừng Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày hội trình diễn cây nêu; Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II.


Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng, thăm hỏi đồng bào (Ảnh: KHIẾU MINH)

Đến dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; đại diện các ban, bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương, đồng bào, nghệ nhân các dân tộc…

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 54 dân tộc anh em; kế thừa và thực hành các loại hình văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đề ra.

Với phương châm “Để chủ thể văn hoá tự giới thiệu về mình”, sự kiện là cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.


Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao quà tặng nghệ nhân, đồng bào các dân tộc (Ảnh: KHIẾU MINH)

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định: Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là cội nguồn sức mạnh để dân tộc ta trường tồn, phát triển, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là đường lối chiến lược có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các giai tầng trong xã hội ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối tin cậy giữa các cấp ủy đảng với chính quyền với Nhân dân, nhằm tập hợp, động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân thi đua sáng tạo, đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Chương trình nghệ thuật Sắc màu hội tụ và tỏa sáng

Để không ngừng củng cố, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài thực hiện tốt những nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tuyên truyền, vận động để 54 dân tộc anh em chung sống hòa thuận, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển; nghiên cứu, vận dụng sáng tạo nội dung cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; từ đó tiếp tục bồi đắp truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức sáng tạo của Nhân dân, huy động toàn nguồn lực đầu tư phát triển đất nước, hiện thực hoá khát vọng, xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, sánh vai với cường quốc năm châu.


Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo (Ảnh: KHIẾU MINH)

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng từ Trung ương đến địa phương, cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm giải quyết căn cơ những vấn đề thực tiễn đặt ra, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống giữa vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng phát triển; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đề cao cảnh giác cách mạng, không mắc mưu các thế lực thù địch, “dựng chuyện”, “xuyên tạc sự thật” hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, để bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thấm sâu vào đời sống, trở thành sức mạnh tinh thần to lớn “kết nối”, “lan tỏa” sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đầu tư sưu tầm, bảo tồn phát huy văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc của 54 dân tộc anh em, góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, văn hóa Việt Nam đến với du khách và bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.


Đồng chí Đỗ Văn Chiến giao lưu cùng đồng bào các dân tộc (Ảnh: Khiếu Minh)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chỉ đạo Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam rà soát, quản lý chặt chẽ đất đai, cơ sở hạ tầng, tài sản của làng. Tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền khai thác hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, để Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành địa chỉ tin cậy, nơi hội tụ và lan tỏa bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, là nơi thăm quan, du lịch đặc sắc, là niềm tin, niềm tự hào của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Theo NGỌC LIÊN (NDO)

Gửi bình luận của bạn