Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI tại các đảng ủy, chi bộ trực thuộc

Cập nhật ngày: 26/08/2013 03:45:48

Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự vừa thành lập 2 Tổ giám sát tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tại các đảng ủy, chi bộ trực thuộc.

Qua hơn một năm triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại các đảng ủy, chi bộ đã tạo được sự chuyển biến tích cực, nhất là ngăn chặn, hạn chế tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm về công tác cán bộ; nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức đảng trong thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân, trong đó đề ra giải pháp, lộ trình khắc phục và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên tổ chức mình.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, củng cố lòng tin của dân với Đảng ủy, Thị ủy Hồng Ngự, các đảng, chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân lãnh đạo có kế hoạch, biện pháp phù hợp để sửa chữa ngay, khắc phục những yếu kém. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm điểm, nhất là việc xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự phân công của cấp trên; nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Hoàng Phương

Gửi bình luận của bạn