Học sinh, sinh viên là đối tượng có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 24/02/2014 04:42:27

Là loại hình bảo hiểm y tế (BHYT) xã hội, giải pháp hữu hiệu thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế, giáo dục của Đảng và Nhà nước ta, BHYT học sinh, sinh viên (HS,SV) có mối quan hệ mật thiết và gắn liền với hoạt động của y tế trường học.

Theo quy định của Luật BHYT, HS,SV là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT. Trong số 25 nhóm đối tượng quy định tại Luật BHYT, HS,SV được tham gia ở 1 trong 6 nhóm, mỗi nhóm có cách đóng phí và quyền lợi khám chữa bệnh khác nhau.

Một là, HS,SV được tham gia BHYT trong nhóm người nghèo nếu thuộc hộ nghèo theo quy định của Chính phủ. Hộ nghèo được Nhà nước mua thẻ BHYT trên cơ sở bình xét từ xã, phường và do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổng hợp danh sách. Khi đi khám, chữa bệnh, HS,SV nghèo có BHYT được hưởng 95% chi phí.

Hai là, tham gia BHYT trong nhóm đối tượng bảo trợ xã hội nếu là trẻ mồ côi, bị tàn tật hoặc là con dưới 18 tuổi của người đơn thân nghèo. Đối tượng bảo trợ xã hội được Nhà nước mua thẻ BHYT trên cơ sở danh sách do ngành lao động - thương binh và xã hội lập. Khi đi khám, chữa bệnh cũng được hưởng 95% chi phí.

Ba là, tham gia BHYT trong nhóm thân nhân người có công nếu là con dưới 18 tuổi của liệt sĩ, con của thương bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên, con bị dị tật của người bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh. Tham gia ở nhóm này, HS,SV cũng được Nhà nước mua thẻ BHYT trên cơ sở danh sách do ngành lao động - thương binh và xã hội lập. Khi đi khám, chữa bệnh được hưởng 80% chi phí.

Bốn là, tham gia theo nhóm thân nhân quân đội, công an, cơ yếu nếu là con đẻ dưới 18 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang. Ngân sách quốc phòng mua thẻ BHYT trên cơ sở danh sách do lực lượng vũ trang lập. Khi đi khám, chữa bệnh được hưởng 80% chi phí.

Năm là, tham gia theo nhóm hộ cận nghèo, danh sách do UBND xã, phường lập, được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng sau khi cá nhân đã đóng phần thuộc trách nhiệm của mình, đồng thời còn được giảm mức đóng từ người thứ 2 trở đi nếu trong cùng hộ gia đình có nhiều người tham gia, trừ những người đã tham gia ở nhóm khác. Khi đi khám, chữa bệnh, người cận nghèo được hưởng 80% chi phí.

Sáu là, tham gia BHYT tại trường học trên cơ sở danh sách do nhà trường lập. HS,SV tham gia tại nhà trường với mức đóng thống nhất cho mọi cấp học là 3% lương tối thiểu chung, bằng 2/3 mức đóng của các đối tượng người có công, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo ( 621.000 đồng/người/năm). HS,SV tham gia BHYT được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, học sinh tham gia tại trường chỉ đóng 289.800 đồng/năm. Căn cứ vào tổng số học sinh tham gia BHYT của trường cơ quan BHXH trích 12% mức đóng cho nhà trường để làm kinh phí hoạt động y tế trường học chăm sóc sức khỏe học sinh tại nhà.

V.H

Gửi bình luận của bạn